Středisko Teiresiás » doporučující dopis

English version: Vladislav Jankovych » Curriculum Vitae » Masaryk University »Teiresias Centre » 2007 » Reference Letter

Pozn.: Tento pracovní posudek je překladem z anglického originálu, který naleznete v sekci Letter of Reference. K překladu byl využit český koncept, ze kterého čerpal anglický originál.

Tento dopis v anglické verzi vydala Masarykova univerzita v lednu 2007.

V Brně, 5. února 2007

12/2007/PP

Posudek o pracovní činnosti

Toto doporučení píši na žádost Mgr. Vladislava Jankových, DiS., jež mne požádal o poskytnutí souhrnného posudku o jeho pracovní činnosti, který by mohl následně předložit svému budoucímu zaměstnavateli.

Mgr. Vladislav Jankových, DiS., pracoval ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity (dále jen Středisko Teiresiás) od roku 2005. Nejprve zastával po dobu několika měsíců externě funkci osobního asistenta pohybově postižených studentů MU. Vzhledem ke spolehlivému a iniciativnímu výkonu byl od podzimního semestru 2005 přijat na plný úvazek s dvojím popisem práce:

  1. Jako vedoucí Oddělení pohybově postižených Střediska Teiresiás měl za úkol sledovat problematiku přístupnosti univerzitních budov pro pohybově postižené, podnikat organizační kroky k evidenci nepřístupných místností a areálů a k jejích postupnému zpřístupňování, evidovat individuální potřeby pohybově postižených studentů a zajišťovat pomoc ze strany univerzity tam, kde jí bylo zapotřebí. V rámci tohoto úkolu byl také pověřen řízením dispečinku osobních asistentů.
  2. Jako psycholog Střediska Teiresiás měl za úkol sledovat chování a postoje handicapovaných studentů a jejich motivaci ke studiu, a nabízet poradenské služby jak studentům tak jejich učitelům, se zvláštním zřetelem ke studentům se specifickými poruchami učení.

Profesní úspěchy pana Jankových jsou zřejmé především v první oblasti. V průběhu roku 2006 byl schopen postupně vybudovat asistentský dispečink zaškolením potřebného počtu osob (včetně složitých případů vyžadujících asistenci 24 hodin denně), následně tento dispečink řídit a nakonec i vyškolit pracovníka schopného řízení převzít. Ukazuje se tedy, že je schopen převzít jak role podřízené (praktické asistentství), tak i role manažerské pro malé skupiny, což je důležité pro práci v týmu.

Pokud jde o poradenské a psychologické úkoly, neměl dostatek příležitosti rozvinout v této oblasti své schopnosti, přesto byl schopen vypracovat rozvojový projekt psychologicko-pedagogického poradenství Masarykovy univerzity na rok 2007 a zapojit se do expertní analýzy pro potřeby ministerstva školství při vymezování podmínek jednotné maturitní zkoušky v případě studentů se specifickými poruchami učení.

Jeho úsudky týkající se povahy druhých osob, jejich role v týmu a jejich komunikační strategie jsou velmi bystré a jsou jak dobrým vodítkem pro řídící pracovníky, tak i zárukou jeho schopnosti zapojit se do různých situací, v nichž je jeho úkolem nabízet pomoc druhým. Je fyzicky zdatný a obratný, dobře vykonává praktické a technické úkoly, což z něj činí v kombinaci se zmíněnými interpersonálními dovednostmi velmi užitečného a oceňovaného asistenta osob na vozíku. V oblasti informačních a komunikačních technologií jsou jeho schopnosti nadprůměrné a převyšují úroveň uživatelskou, což obratně využívá především při administrativní a manažerské práci.

Pan Jankových dokázal být velmi schopným a vysoce angažovaným členem našeho pracovního týmu. Na Masarykově univerzitě ukončil svůj pracovní poměr, aby mohl rozšířit své dovednosti zahraniční praxí a nabýt jednak potřebných dovedností jazykových, jednak zkušeností s širším spektrem asistentských služeb, než jaké připadají v úvahu na půdě univerzitní. Na požádání rád poskytnu detailnější informace o jeho práci pro Středisko Teiresiás.

PhDr. Petr Peňáz

Ředitel Střediska pro pomoc studentům
se specifickými nároky Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky,

Šumavská 15, 602 00  Brno, Česká republika

Telefon: +420 549 49 1105

Fax: +420 549 49 1120

www.teiresias.muni.cz